AA meetings in San Ysidro California

There are a total of 14 San Ysidro AA meetings and 0 meetings within 25 miles of San Ysidro, California. In addition, there are treatment centers within 25 miles of San Ysidro and California drug and alcohol treatment centers.

Where Address Day Time
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Monday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Tuesday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Wednesday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Thursday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Friday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Saturday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Sunday 09:30 PM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Monday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Tuesday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Wednesday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Thursday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Friday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Saturday 09:30 AM
127 San Ysidro Blvd San Ysidro, CA, 92073 Sunday 09:30 AM